VEDTEKTER FOR

"SAMEIET IDABU"

 

 

§ 1

Sameiets navn er "Sameiet Idabu".

 

§ 2

Sameiets formål er å eie og drifte hytteeiendommen "Idabu", gnr. 60 bnr. 136 i Hol Kommune.

 

§ 3

En andel i sameiet kan bare eies av en fysisk person, andelseier.

 

§ 4

Sameiet skal ha et styre bestående av høyst fem og minst tre personer. Styret velges for to år av gangen på det årlige, ordinære, sameiemøtet. Inntil halvparten av styremedlemmene skal velges hvert år.

Sameiemøtet velger styrets formann for ett år av gangen.

Styret er ansvarlig for at det blir ført nøyaktig regnskap for sameiet. Regnskapet skal godkjennes av ekstern revisor.

Styret skal forøvrig ivareta sameiets løpende interesser, og er herunder ansvarlig for at driften av sameiets eiendom blir skjøttet på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Styret kan overlate hele eller deler av den løpende drift for eiendommene til en hyttesjef, men skal føre tilsyn med at denne utfører sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Sameiemøtet fastsetter ordensregler, fremgangsmåten for fordeling av bruk av eiendommen mellom andelseierne, samt leiepriser.

Det gis ikke styrehonorar til styremedlemmene.

 

§ 5

Ordinært sameiemøte avholdes en gang pr. år, innen 15. mars. På sameiemøtet behandles følgende:

0. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og innkomne fullmakter.

  1. Valg av dirigent, referent og to personer til å signere protokollen.
  2. Fremlegging av revisors beretning og godkjennelse av årsregnskap.
  3. Godkjennelse av årsavgift.
  4. Godkjennelse av budsjett.
  5. Valg av valgkomite.
  6. Valg av styreformann og styremedlemmer.
  7. Saker som særskilt er nevnt i innkallingen.

 

Styret fastsetter tid og sted for møtet, og sørger for at hver andelseier blir skriftlig innkalt med minst fjorten, 14, dagers varsel. Saker som skal behandles må være styret i hende innen 15. januar.

Ekstraordinært sameiemøte avholdes dersom minst 20 % av andelseierne krever det. Kravet må fremsettes skriftlig. Styret står for innkalling. Innkalling sendes senest 14 dager etter at kravet er fremsatt. I innkallingen skal fremkomme de saker som ønskes behandlet.

Stemmeberettiget på sameiemøte er andelseierne evt. personer som stiller med skriftlig fullmakt fra en eller flere andelseiere. Hver andelseier har en stemme.

 

§ 6

Andelseierne hefter solidarisk - en for alle og alle for en - for sameiets forpliktelser.
En andelseier er likevel personlig ansvarlig dersom han/hun opptrer uaktsomt og på den måten påfører sameiet ekstraordinære kostnader.

For at sameiet skal kunne oppta lån kreves 3/4 flertall på sameiemøte.

Verdi tilsvarende minimum 3 andeler skal til enhver tid stå på egen konto. Innestående og renter av innestående disponeres til gjenkjøp av andeler, og ellers kun etter vedtak i sameiemøte.
Leieinntektene og den årlige andelsavgiften, samt rentene fra denne kontoen, brukes til å dekke den løpende driften og nødvendig vedlikehold.

 

§ 7

Ingen andelseiere kan eie mer enn 20 % av andelene.

Ved innløsning av andeler kjøper sameiet andelen. Innløste andeler kan ikke senere selges igjen.

Innløsning av andeler skjer til pålydende.
Andel av innskudd til hytteutbyggingen av 2008 innløses også til pålydende.

Dersom en andelseier ønsker å innløse sin andel, må han varsle styret om dette skriftlig.

Sameiets forkjøpsrett gjelder ikke dersom en andelseier overdrar sin andel til familiemedlemmer i rett ned- eller oppadstigende linje, eller til ektefelle / samboer. Det samme gjelder ved arv.

 

§ 8

Forslag om oppløsning av sameiet kan bare behandles på sameiemøte. Beslutning om oppløsning krever minst 2/3 flertall på to påfølgende sameiemøter.

 

§ 9

Forslag til endring av disse vedtekter behandles av det ordinære sameiemøtet. Beslutning om endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall.

 

§ 10

Andelseiere som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor sameiet vil, etter en skriftlig purring, bli ekskludert fra sameiet og må la sin andel innløse.